Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. kontroli podatkowej

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH,

58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
na stanowisko: podinspektor ds. kontroli podatkowej

I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie wyższe;

2) co najmniej 2 lata stażu pracy – preferowane w samorządzie terytorialnym;

3) obywatelstwo polskie;

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia.

II.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, o sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług;

2) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,umiejętność planowania i organizacji pracy, nastawienie na samorozwój;

3) biegła znajomość obsługi komputera (znajomość programów księgowości budżetowej, Windows, OpenOffice lub Microsoft Office) i zdolność do obsługi wewnętrznych systemów informatycznych.

Więcej informacji na stronie BIP pod linkiem ->

Skip to content