Ogłoszenie o publicznych konsultacjach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Na podstawie:
Uchwały Nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Miasta Kowary
przedstawia do konsultacji

poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta Kowary, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach

projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 października 2019 r .
Termin zakończenia konsultacji: 8 listopada 2019 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi i wnioski mogą do przedmiotowego projektu przesłać w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. elektronicznie na adres:
lub pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, pok. IT (przyziemie Ratusza). W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kowarach, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miejskiej Kowary.

W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Burmistrza Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 [*.PDF].

Projekt wydatków Miasta Kowary związany z realizacją “Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 [*.PDF].

Skip to content