Ogłoszenie o publicznych konsultacjach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi 2024

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024.

Na podstawie:
Uchwały Nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Burmistrz Miasta Kowary
przedstawia do konsultacji

poprzez opublikowanie na stronie internetowej Miasta Kowary, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach

projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 października 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 października 2023 r.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi i wnioski mogą do przedmiotowego projektu przesłać w terminie do dnia 26 października 2023 r. elektronicznie na adres:
lub pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Kowarach ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, budynek „B” pok. nr 25. W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kowarach, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miejskiej Kowary.

Zarządzenie w sprawie publicznych konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024 wraz z projektem Programu w formie uchwały oraz projektem wydatków związanych z realizacją Programu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.bip.kowary.pl/public/?id=116019

Skip to content