Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

system gospodarowania odpadami

Uprzejmie informujemy, że od 16 lutego 2021 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr XXXIV/214/21 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik).

Opłata za miesiąc luty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wynosi 26,40 zł od 1 mieszkańca.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, opłata za miesiąc luty wynosi 24,60 zł od 1 mieszkańca.

W miesiącu lutym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata wynosi:

1) pojemnik o pojemności 1100 l – 56,00 zł za jeden pojemnik;

2) pojemnik o pojemności 240 l – 12,20 zł za jeden pojemnik;

3) pojemnik o pojemności 120 l – 6,00 zł za jeden pojemnik.

Natomiast od 1 marca 2021 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości w wysokości 31,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

Ustala się zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostowniku w wysokości 3,00 zł.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości stawki tj. 62,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca.

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości:

– pojemnik o pojemności 1100 l – 58,20 zł za jeden pojemnik miesięcznie;

– pojemnik o pojemności 240 l – 12,69 zł za jeden pojemnik miesięcznie;

– pojemnik o pojemności 120 l – 6,34 zł za jeden pojemnik miesięcznie.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, określa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości – 181,90 zł na rok.

Skip to content