Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, przedsiębiorcom zajmującym się m.in. sprzedażą napojów alkoholowych, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) do dnia 31 stycznia 2021 r. należy:

  • złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2020 r. ( z art. 111 ust. 4)

  • oraz uiścić jednorazowo całą opłatę lub pierwszą ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( art. 111 ust. 7)

W przypadku niedotrzymania tego terminu przez 30 dni można:

  • złożyć oświadczenie wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ust. 12a)

  • oraz wpłacić jednorazowo całą opłatę lub pierwszą ratę opłaty powiększone o 30% tej opłaty (art. 18 ust. 12b).

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia 31 stycznia 2021 r. nie zostaną dopełnione obowiązki zarówno złożenia oświadczenia, jak i dokonania opłaty, zezwolenie wygasa (art. 18 ust. 12 pkt 5)

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 pkt 13)

 

Skip to content