Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim

Obwieszczenie

Na podstawie art. 91 ust.9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm.) i art. 39 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081, z późn.zm.) Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w którym 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancje w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Zgodnie z art. 91 ust. 1, ust. 5 i art. 92 ust 1a ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przy piśmie z dnia 31.01.2020 r. wystąpił do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów o wydanie opinii do projektu programu.

Z wyłożonym do wglądu projektem Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław pok 032 tel. 71/770-42-55 lub za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (http://bip.umwd.dolnyslask.pl) zakładka “Ochrona Środowiska” – “Plany i programy dotyczące ochrony środowiska oraz ich aktualizacje” , ” Program ochrony powietrza na 2018r.”.

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do 3.02.2019 – do 24.02.2020r. pisemnie na adres B.S. i P.P. Ekometria Sp. z o.o., ul. Orfeusza 2 80-299 Gdańsk, drogą elektroniczną na adres email: lub ustnie do protokołu.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informujemy, że dnia 14 lutego 2020 o godzinie 10:00 w sali nr 510 w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu odbędzie się spotkanie konsultacyjne, na którym zostaną przedstawione założenia do ww. programu.

Skip to content