Przypomnienie o zimowych obowiązkach właścicieli nieruchomości

Przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym: śniegu lodu i błota pośniegowego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości ❗️ Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.).
Przypominamy także, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, poprzez usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków ❗️ – zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). Nie wszyscy na bieżąco oczyszczają, usuwają śnieg i lód spod swoich domów oraz odśnieżają dachy. Skutkuje to wypadkami oraz konsekwencjami karno-administracyjnymi. Prace te możecie Państwo zlecić jednostkom wyspecjalizowanym w bieżącym świadczeniu usług w tym zakresie
Skip to content