Rozstrzygnięcie oferty na nabór partnera

Gmina Miejska Kowary działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475) ogłasza wyniki naboru na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu, w ramach dostępu do wysokiej jakości usług społecznych Oś Priorytetowa 9 , Poddziałanie 9.2.1.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej

Wyniki naboruLink
Skip to content