Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowary z przeprowadzonych publicznych konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi…”

Kowary, dnia 27 października 2023 r.

SPRAWOZDANIE
Burmistrza Miasta Kowary z przeprowadzonych publicznych konsultacji
„Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024”.

Celem przeprowadzonych w dniach 12-26 października 2023 r. publicznych konsultacji było poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o konsultacjach została opublikowana na stronie internetowej Miasta Kowary, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi i wnioski mogły do przedmiotowego projektu przesłać do dnia 26 października 2023 r. elektronicznie, listownie lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kowarach osobiście.

W wyznaczonym terminie konsultacji do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024” żaden reprezentant kowarskiego sektora NGO nie zgłosił uwag.

Powyższe sprawozdanie udostępnione będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach dla wszystkich zainteresowanych oraz opublikowane na stronie internetowej Miasta Kowary i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary.

Skonsultowany PROGRAM WSPÓŁPRACY zostanie przekazany Radzie Miejskiej w Kowarach, a sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji stanowić będzie załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2024”.

Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

 

Sprawozdanie – plik *.PDF

Skip to content