Zapraszamy mieszkańców Kowar do udziału w programie wymiany kotłów – termin składania ankiet do 22 lutego 2019r.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.3.e  – Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Środki będzie można otrzymać w postaci grantów (w formie refundacji) na modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (kotłów węglowych) na:
– podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła)
– instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

W ramach projektu nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:
– dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła
– dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące:
– właścicielem domów jednorodzinnych
– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).
grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

Uwaga!!! Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy połączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych (średnia wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 35 tysiecy zł). Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

Aby projekt miał szanse realizacji, potrzebne są wstępne deklaracje mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem. Ankieta ma charakter sondażowy. Jej wypełnienie nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie. Działanie to stanowi element rozpoznania potrzeb mieszkańców na wymianę pieców na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Ankieta do pobrania i wypełnienia

Klauzula informacyjna RODO

 

Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do dnia 22 lutego 2019r. do Urzędu Miejskiego w Kowarach, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.  Istnieje możliwość pobrania papierowej wersji ankiety w Biurze Obsługi Klienta.  Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami projektu nie będą rozpatrywane. Zachęcamy do wypełnienia deklaracji udziału w programie.

Sprawę prowadzi Referat Rozwoju Lokalnego

tel. 75 64 56 115

lp.yr1550359047awok@1550359047lr1550359047