Zapraszamy mieszkańców Kowar do udziału w programie wymiany kotłów – termin składania ankiet do 22 lutego 2019r.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów określonych dla działania 3.3.e  – Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Środki będzie można otrzymać w postaci grantów (w formie refundacji) na modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła (kotłów węglowych) na:
– podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła)
– instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła. Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

W ramach projektu nie będzie możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:
– dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła
– dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące:
– właścicielem domów jednorodzinnych
– właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych,
– najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu).
grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS, zgodnie z katalogiem Beneficjentów wymienionym w SzOOP RPO WD 2014-2020.

Uwaga!!! Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy połączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych (średnia wartość grantu nie będzie mogła przekroczyć 35 tysiecy zł). Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

Aby projekt miał szanse realizacji, potrzebne są wstępne deklaracje mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem. Ankieta ma charakter sondażowy. Jej wypełnienie nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie. Działanie to stanowi element rozpoznania potrzeb mieszkańców na wymianę pieców na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Ankieta do pobrania i wypełnienia

Klauzula informacyjna RODO

 

Wypełnione ankiety proszę dostarczyć do dnia 22 lutego 2019r. do Urzędu Miejskiego w Kowarach, Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 1.  Istnieje możliwość pobrania papierowej wersji ankiety w Biurze Obsługi Klienta.  Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami projektu nie będą rozpatrywane. Zachęcamy do wypełnienia deklaracji udziału w programie.

Sprawę prowadzi Referat Rozwoju Lokalnego, tel. 75 64 56 115,

Zachęcamy do wypełnienia deklaracji udziału w programie – ANKIET.

Granty można otrzymać na:

 1. Element obowiązkowy:
 2. Podłączenie do sieci ciepłowniczej
 3. instalację źródeł opartych o OZE
 4. Pompa ciepła powietrze / powietrze
 5. Pompa ciepła powietrze / woda
 6. Pompa ciepła woda / woda, glikol / woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie / woda
 7. instalację kotłów spalających biomasę,
 8. kominek z zamkniętą komorą spalającą spełniający wymogi Ekoprojektu
 9. kocioł na pellet automatyczny
 10. kocioł na biomasę automatyczny
 11. 4. paliwa gazowe
 12. a. kocioł gazowy kondensacyjny (gaz ziemny)
 13. b. kocioł gazowy kondensacyjny (propan)
 14. II. Element fakultatywny: fotowolkanika (kolektor płaski, kolektor próżniowy)

Wsparcie można otrzymać także na:

 1. Uzasadnione modernizacje systemu grzewczego powiązane z wymianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową.
 2. System monitoringu i zarządzania energią )termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe, itp.)
Skip to content