Prowadzenie toalety publicznej przy ulicy Władysława II Jagiellończyka

Urząd Miejski w Kowarach
ul. 1 maja 1a
58-530 kowary

Urząd Miejski w Kowarach zwraca się z prośbą o składanie ofert cenowych na realizację zadania pod nazwą:

prowadzenie toalety publicznej przy ulicy Władysława II Jagiellończyka na okres 3 lat

w ramach realizowanego zadania wykonywane będą niżej wymieniane czynności:

1) otwieranie i zamykanie toalety w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego.

2) utrzymanie toalety w czystości i sprawności.

3) pobieranie opłat za korzystanie z toalety.

4) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia toalety.

5) wykonywanie drobnych napraw toalety w celu utrzymania jej w pełnej sprawności.

ofertę należy złożyć w biurze obsługi klienta urzędu miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter), osobiście lub przesłać na adres urzędu miejskiego w kowarach, ul. 1 maja 1a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór na “prowadzenie toalety publicznej przy ulicy Władysława II Jagiellończyka”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 19.06. 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Skip to content