OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA OKRES KADENCJI 2020 – 2023

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW NA OKRES KADENCJI 2020 – 2023

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2, w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 08.05.2019 r., informuję, że Rada Miejska w Kowarach dokona wyboru ławników.
Uprzejmie informujemy, że Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ustaliło następującą liczbę ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego na kadencję 2020-2023:
• do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze łącznie 4 ławników;
• do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 2 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a (parter pokój nr 1), w dniach i godz. pracy Urzędu tj.: poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, wtorek – środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 7.30 – 17.00, piątek w godz. 7.30 – 14.00
oraz za pośrednictwem poczty na w/w adres Urzędu Miejskiego w Kowarach (decyduje data wpływu).

 

 

Więcej informacji – Biuletyn Informacji PublicznejLINK
Skip to content