Nabór na stanowisko: Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH,

58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1 

STANOWISKO: NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA1.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)
wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki techniczne typu budownictwo lub pokrewne, wykształcenie prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne;
2) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywanie przez co najmniej 2 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisko;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7) nieposzlakowana opinia;
8) znajomość regulacji prawnych związanych z pracą na stanowisku, w tym dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządowej;
9) bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji i zarządzania zespołem, wysoka kultura osobista;
10) dyspozycyjność;
11) prawo jazdy kat. B;

więcej informacji pod linkiem

Skip to content