Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Przypominamy, jak co roku, o możliwości pozyskania środków z budżetu Gminy Miejskiej Kowary (w ramach dotacji celowych) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze naszego miasta, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających właścicielom lub posiadaczom zabytków właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji, z uwagi na ich szczególne znaczenie w kreowaniu wizerunku Miasta.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków mogą obejmować wyłącznie nakłady konieczne na odnowienie lub uzupełnienie zewnętrznych tynków i detali architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego budynku kolorystyki. Łączna kwota dotacji udzielonych z budżetu Gminy Kowary na dofinansowanie prac nie może przekroczyć 50% wartości robót obejmujących każdą ścianę budynku oraz kwoty 10.000 złotych dla każdej ściany budynku.

Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku do Burmistrza Miasta Kowary w terminie do 31 lipca każdego roku. Zakres zawartości wniosku określa uchwała Nr LIII/274/10 z dnia 1 marca 2010 r.: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=55310&id_document=1508 oraz uchwała Nr LXV/289/14 z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Kowary nie stanowiących jej wyłącznej własności: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=87834&id_document=9198

Więcej informacji na temat dotacji otrzymać można w Wydziale Rozwoju Miasta pod numerem tel. 75 64 29 225.

Skip to content