Informacja dot. możliwości otrzymania pomocy finansowej z MOPS w Kowarach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach informuje mieszkańców o możliwości otrzymania pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego, świadczenia pieniężnego na żywność  – po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 528 zł dla osoby w rodzinie i 701 zł dla osoby samotnej.

Informujemy jednocześnie, że istnieje możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego dla osób spełniających poniższe kryteria:

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych

Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:

  1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
  2. Spełniają kryterium dochodowe

 Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 1200,00 zł co oznacza, że:

–   w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może przekraczać 2.100 zł,

–  w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie może przekraczać 1.500 zł.

Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Przykład:

Dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi miesięcznie 1.520,00 zł, czyli przekracza dopuszczalny dochód o 20,00 zł a zatem od wyliczonego dodatku mieszkaniowego wynoszącego np. 180,00 zł odejmujemy wysokość przekroczenia 20,00 zł, co daje dodatek w kwocie 160,00 zł.

  1. Spełniają kryterium metrażowe

Powierzchnia normatywna,                                           Ustępstwa dopuszczone w ustawie

                                                                                           (tj powierzchnia normatywna + 30%)

                1 osoby – 35m²                                                             45,50m²

                 2 osób  – 40m²                                                             52,00m²

                3 osób  –  45m²                                                               58,50m²

                4 osób  –  55m²                                                               71,50m²

                 5 osób  –  65m²                                                             84,50m²

                  6 osób  –  70m²                                                             91,00m²

                a na każdą następną osobę zwiększa się o 5m²

Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju wówczas normatywną powierzchnię powiększa się o 15m². O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju  orzeka powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania (c.o.), lub ciepłej wody (c.w.), lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny .

Informacje –  dodatek energetyczny

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:

  1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie;
  2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie;
  3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty

  1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego:
  2. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oryginał do wglądu;
  3. kopia rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną ( w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej), oryginał do wglądu;
  4. Nr rachunku bankowego / w przypadku wyboru płatności na konto osobiste wnioskodawcy/.

Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania i wypłacania pomocy można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowarach w godz. od 7:15 do 15:15 ,

 informacje Tel. 75 7182113:  – dodatki mieszkaniowe  –  wew. 39 ,  tel. kom. 518-371-798

                                                       – pomoc społeczna  – wew. 33, tel. kom. 789-205-549, 518-218-793

Skip to content