Informacja – kontrola zbiorników bezodpływowych

 

Urząd Miejski w Kowarach informuje, iż rozpoczęły się kontrole właścicieli nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe i którzy nie mają możliwości technicznych do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach Nr XXXIV/177/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary i uchwałą Nr XI/60/19 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 sierpnia 2019 r., właściciele nieruchomości obowiązani są opróżniać zbiorniki bezodpływowe z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Ponadto nieczystości ciekłe należy przekazywać na podstawie umowy podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadającemu zezwolenie Burmistrza Miasta Kowary na świadczenie tego rodzaju usług na terenie Gminy Kowary.

Wobec powyższego kontrole dotyczyć będą spełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku posiadania takiej umowy i dowodów odbioru tych nieczystości z ostatnich 6 miesięcy.

Skip to content