Informacje o dodatku mieszkaniowym i energetycznym

Przekazujemy Państwu wszystkie niezbędne informację z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach na temat dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego. Szczegóły poniżej.

✅  Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych
Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie trzy następujące kryteria:

1. Posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

2. Spełniają kryterium dochodowe
Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 1200,00 zł co oznacza, że:
– w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód nie może przekraczać 2.100 zł,
– w przypadku gospodarstwa wieloosobowego nie może przekraczać 1.500 zł.
Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Przykład:
Dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym wynosi miesięcznie 1.520,00 zł, czyli przekracza dopuszczalny dochód o 20,00 zł a zatem od wyliczonego dodatku mieszkaniowego wynoszącego np. 180,00 zł odejmujemy wysokość przekroczenia 20,00 zł, co daje dodatek w kwocie 160,00 zł.

3. Spełniają kryterium metrażowe
Powierzchnia normatywna, Ustępstwa dopuszczone w ustawie
tj powierzchnia normatywna + 30%
1 osoby – 35m²                        45,50m²
2 osób – 40m²                        52,00m²
3 osób – 45m²                        58,50m²
4 osób  – 55m²                        71,50m²
5 osób – 65m²                        84,50m²
6 osób  – 70m²                        91,00m²
a na każdą następną osobę zwiększa się o 5m²

Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju wówczas normatywną powierzchnię powiększa się o 15m². O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzeka powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepelnosprawności.
Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania (c.o.), lub ciepłej wody (c.w.), lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
Osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny .

✅  Informacje – dodatek energetyczny
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty
1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego:
2. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) oryginał do wglądu;
3. kopia rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną ( w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej), oryginał do wglądu;
4. Nr rachunku bankowego / w przypadku wyboru płatności na konto osobiste wnioskodawcy/.
Miejsce złożenia dokumentów
Szczegółowe informacje dot. zasad przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego można uzyskać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach, pokój nr 4 w godz. od 7:15 do 15:15 , informacje Tel. 75 718 21 13 wewn. 39 , tel. kom. 518-371-798.

Skip to content