Kalendarz spotkań informacyjnych pod hasłem „Nie truj. Weź dotację. Wymień piec”

Przypominamy, że Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje dla mieszkańców Kowar spotkanie informacyjne w ramach realizowanego projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej”. Spotkanie pod hasłem „Nie truj. Weź dotację. Wymień piec” odbędzie się 21 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Kowarach (budynek B, II piętro, sala 24).

 

Oto  pełen kalendarz spotkań w rożnych miastach regionu, które odbędą się między 20 a 28 stycznia br.

 

Przedstawiamy odpowiedzi na podstawowe pytania zadawane w sprawie grantu:

 

1. O grant mogą ubiegać się osoby fizyczne będące:

ž – właścicielem domów jednorodzinnych;

ž – właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych;

ž-  najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu)

2. Grantobiorcą może być także wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa oraz TBS.

Grantobiorca musi posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której przeprowadzona zostanie przedsięwzięcie, w szczególności prawa własności czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

 

Granty można otrzymać na:

1. Element obowiązkowy:

modernizację systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła: na podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe); wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła jest elementem obowiązkowym.

2. Elementy dodatkowe możliwe do sfinansowania pod warunkiem wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła:

ž- wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo- skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową;

-ž dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE – mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację); nie dopuszcza się źródeł elektrycznych zasilanych z sieci elektrycznej (za wyjątkiem „odbierania” z sieci nadwyżki, uzyskanej w miesiącach letnich);

-ž wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania;  inwestycje mogą być uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki) – w przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje, w których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu; dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek; w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego można uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji; instalacje OZE są fakultatywne.

 

Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy połączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe.

 

W ramach Projektu grantowego nie jest możliwa wymiana następujących źródeł ciepła:

– dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła;

– dotychczas używanych źródeł ciepła na kotły węglowe, w tym ekogroszek, niezależnie od ich klasy.

 

Więcej informacji o programie znaleźć można na stronie: http://karr.pl/ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-poprzez-modernizacje-zrodel-ciepla-na-obszarze-aglomeracji-jeleniogorskiej/

Skip to content