Komunikat Burmistrza Miasta Kowary dotyczący selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Szanowni Mieszkańcy Kowar

Burmistrz Miasta Kowary przypomina, że z dniem 01 kwietnia 2020 roku podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Kowarach właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych w rozdziale na następujące frakcje:
– papier i tektura,
– szkło,
– tworzywa sztuczne i metale
– odpady zmieszane,
– odpady ulegające biodegradacji i zielone

Odpady komunalne pozostałe po segregacji (tzw. zmieszane) są gromadzone w pojemnikach do tego celu przeznaczonych lub workach dla nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym. W pojemniki i worki mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie. Operator odbierający od dnia 01 kwietnia 2020 roku odpady komunalne, Spółka “COM-D” z Jawora zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom możliwości zaopatrywania się w pojemniki i worki.
Rada Miejska w Kowarach ustaliła nową stawkę opłaty za gospodarowanie niezmieszanymi – segregowanymi odpadami komunalnymi, powstałymi na nieruchomości w wysokości 23 złote miesięcznie od 1 mieszkańca.
Ustaliła też podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości stawki podstawowej, to jest 46 złotych od jednego mieszkańca miesięcznie.

Skip to content