Komunikat – pomoc dla kowarskich przedsiębiorców

WSPARCIE DLA KOWARSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW


W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, który dotyka w sposób szczególny osoby prowadzące działalność gospodarczą – Burmistrz Miasta Kowary w ramach swoich możliwości i kompetencji wprowadza ulgi podatkowe, by pomóc lokalnym przedsiębiorcom.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o:

1. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.

O umorzenie zaległości podatkowej wnioskować mogą tylko Ci przedsiębiorcy, którzy w związku z wprowadzonym ograniczeniem funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy wykażą utratę płynności finansowej z powodu COVID-19 w porównaniu do roku 2019. Ograniczenia w funkcjonowaniu określonych instytucji lub zakładów pracy wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego,

2. odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości – do 30 czerwca 2020 roku z możliwością przedłużenia do 30 września 2020 roku,

3. rozłożenie na raty podatku od nieruchomości – maksymalnie do 31 grudnia 2020 roku ze wskazaniem liczby rat, ich wysokości oraz terminu płatności.

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z pomocy powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o udzielenie ulgi wraz z opisaniem sytuacji finansowej,

  2. dokumenty finansowe za I kwartał 2020 roku oraz za rok 2019 obrazujące utratę płynności finansowej,

  3. wskazać, czy ulga podatkowa ma nastąpić w ramach pomocy publicznej, jeżeli tak dodatkowo złożyć należy:

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

  • sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,

  • wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie podatnik otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie alb też o oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.

Wszystkie wnioski rozpatrywane będą indywidualnie na podstawie przedłożonej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie całego kraju, w związku z koronawirusem COVID-19 zagrażają w dalszej działalności prowadzonej firmy.

Wniosek do pobrania i wypełnienia (Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary – zakładka: podatki i opłaty – podatek od nieruchomości) oraz na stronie miasta www.kowary.pl.

Dokumenty należy wysyłać elektronicznie na adres: , pocztą lub złożyć w wersji papierowej do skrzynki znajdującej się na parterze w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Szczegóły dotyczące przyznania pomocy: tel. 75 64 39 224

Skip to content