Komunikat – warsztaty profilaktyczne “Unplugged”

Pod koniec października i na początku listopada w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 3 zostały zrealizowane warsztaty profilaktyczne Unplugged przeprowadzone przez Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki. Warsztaty odbyły się we wszystkich oddziałach klas VIII i zostały w całości sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Uczniowie uczestniczyli w 4 spotkaniach trwających 3 godziny lekcyjne, rodzicom poświęcone zostały 3 spotkania 45 minutowe. W ramach zajęć poruszone zostały między innymi takie tematy jak:

  • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nimi;

  • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed używaniem środków psychoaktywnych;

  • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży;

  • umiejętność radzenia sobie z problemami;

  • umiejętność komunikowania swoich emocji;

  • formułowanie celów i podejmowanie decyzji.

Celem warsztatów było zapobieganie problemom związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież. Realizacja programu Unplugged inicjowana jest przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skip to content