Komunikat – zielono-niebieskie Kowary

 

Gmina Miejska Kowary informuje wszystkich zainteresowanych, iż przygotowuje wniosek aplikacyjny projektu, pt.: „Zielono-niebieskie Kowary”. W projekcie zostaną ujęte  działania polegające na realizacji inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach, dot. łagodzenia zmian klimatu i adaptacja do ich skutków. Projekt jest przygotowywany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego  na lata 2014-2021 w ramach międzynarodowej umowy zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską, tzw. fundusze norweskie. Planowany termin rzeczowej realizacji projektu przez Gminę Miejska Kowary po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu od 01.04.2021 do 30.04. 2024. Maksymalna planowana kwota całego projektu to ok. 10 mln zł, poziom dofinansowania do 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest łagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wpływu zmian klimatycznych na życie mieszkańców w mieście.

W związku z powyższym przygotowujemy aktualizację dokumentu programowego, pt „Adaptacja do zmian klimatu w Gminie Miejskiej Kowary – planowane działania oraz rekomendacje w perspektywie do 2030r.” W dokumencie tym zostaną zapisane wszystkie działania wpisujące się w planowany do realizacji projekt, pt.: „Zielono-niebieskie Kowary”

Osoby zainteresowane w/w projektem prosimy o przesłanie propozycji działań dotyczących inwestycji w zieleń oraz zagospodarowania wody w Kowarach na adres e-mail: do dnia 22.07.2020 r.

 

 

Skip to content