Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. kontroli

nabór na stanowisko
Burmistrz Miasta Kowary

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a

stanowisko: Inspektor ds. kontroli

 

  1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) co najmniej 3 letni staż pracy, w tym 2 lata pracy w kontroli finansowej albo skarbowej lub na stanowisku o zakresie zadań zbliżonym do wymienionych w punkcie 3;

3) wykształcenie wyższe II stopnia – ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, prawo,administracja i pokrewne;

4) znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości (ustawa o rachunkowości), finansów publicznych(ustawa o finansach publicznych), ustawy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych (ustawa Prawo zamówień publicznych), prawa handlowego (ustawa Kodeks spółek handlowych) oraz aktów wykonawczych do
ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;

5) znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;7)nieposzlakowana opinia;8)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

Więcej informacji na BIP pod poniższym linkiem:

Skip to content