Nabór na stanowisko: dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

BURMISTRZ MIASTA KOWARY
58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi;
5) nieposzlakowana opinia;
6) wykształcenie wyższe;
7) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z póź. zm.);
8) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy
społecznej lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej
w zakresie wykonywania usług z obszaru pomocy społecznej, określonych w ustawie
o pomocy społecznej;
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, w tym planowania finansowego oraz
realizacji planu finansowego, a także prawa administracyjnego;
2) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;
3) doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej;
4) znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych,
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy kodeks postępowania
administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo
zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy Kodeks pracy;
5) dyspozycyjność, systematyczność, komunikatywność, rzetelność, odporność na stres;
6) posiadanie prawa jazdy kat. B;
3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku dyrektora należeć będzie w szczególności:
1) kierowanie i organizacja pracy MOPS oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego
funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań;
2) wyznaczanie strategii działania MOPS;
3) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych MOPS;
4) reprezentowanie MOPS na zewnątrz;
5) dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez
Burmistrza Miasta Kowary;
6) realizacja zadań kierownika MOPS wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz
innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza
Miasta Kowary, w tym prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji
administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, w ramach posiadanych upoważnień;
7) wykonywanie uprawień pracodawcy wobec pracowników MOPS;
8) zarządzanie powierzoną częścią majątku gminnego;
9) nadzór nad prowadzoną gospodarką finansową;
10) gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
11) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do
zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie upoważnień udzielonych przez
Burmistrza Miasta Kowary;
12) składanie Radzie Miasta corocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz
przedstawienie potrzeb w tym zakresie;
13) nadzór i kontrola nad właściwym sporządzaniem i realizacją planów finansowych;
14) nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej i zawodowej przez podległych
pracowników;
15) wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących zasady funkcjonowania i organizacji
MOPS;
16) organizowanie kontroli zarządczej i nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych.
4. WARUNKI PRACY:
1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2) praca wykonywana głównie w biurze, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach, ul. Zamkowa 5 (parter);
3) bezpośredni kontakt z klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
5) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka
dokumentów);
6) wyjazdy służbowe;
5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6% .
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny;
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej;
3) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty
pracy);
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia
potwierdzające zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej;
6) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności
prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie
byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania ze strony
www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
7) oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia
funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych”(do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka
oferty pracy);
8) dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie
zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, zakresy obowiązków,
opinie, itp.).
7. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1
(parter), osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko Dyrektora MOPS”, z podaniem
na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do
7 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony
w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku
polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza
przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie
określonym w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.
8. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż
w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż 6 miesięcy. W tym czasie
organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik
egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia
pracownika;
2) planowany termin zatrudnienia: sierpień 2019r.;
3) informacji na temat naboru udziela Dorota Czyżak, nr telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz
przedłużenia terminu składania ofert pracy;

Burmistrz
Elżbieta Zakrzewska

Kowary, 17 maja 2019r.

 

więcej informacji – Biuletyn informacji publicznejLINK

Skip to content