Nabór na stanowisko: referent ds. infrastruktury technicznej

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: referent ds. infrastruktury technicznej

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1) wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe (preferowane techniczne);
2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) posiadanie umiejętności obsługi komputera;
7) komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na stres,
dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;
2. MILE WIDZIANE:
1) umiejętność odczytywania i analizowania kosztorysów;
2) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, o drogach publicznych,
Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Kodeks postępowania administracyjnego;
3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku;
3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) kierowanie i nadzór nad realizacją robót z zakresu utrzymania, ochrony i oznakowania dróg,
2) nadzorowanie i kontrolowanie w zakresie prawidłowości i terminowości robót prowadzonych w pasie
drogowym stosownie do zezwoleń ,
3) sprawowanie nadzoru nad zleconymi robotami drogowymi i mostowymi, nadzór realizowanych zadań,
odbiór zadań,
4) uzgadnianie planów projektów zagospodarowania przestrzennego,
5) współudział w zakresie planowania inwestycji i zamówień publicznych,
6) współpraca w zakresie realizacji inwestycji prowadzonych przez Gminę,
7) koordynowanie wykonawstwa oraz kontrola nad realizacją inwestycji i remontów,
8) nadzór nad odbiorem inwestycji i remontów,
9) współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach bezpieczeństwa i ruchu drogowego,
10) objazdy i kontrola dróg, urządzeń i obiektów inżynierskich,
11) prowadzenie spraw w zakresie inżynierii i organizacji ruchu,
12) prowadzenie spraw związanych z budową, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych i obiektów
mostowych,
13) prowadzenie ewidencji dróg i mostów,
14) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń obcych i zajmowania pasa drogowego, w tym
wydawanie decyzji administracyjnych,
15) opiniowanie możliwości na wykorzystanie dróg gminnych w sposób szczególny,
16) opracowywanie projektów planów sieci drogowej,
17) opiniowanie projektów likwidacji linii kolejowych lub ich części,
18) prowadzenie korespondencji w związku z prowadzonymi sprawami zgodnie z instrukcją kancelaryjną
i kpa,
19) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych spraw,
20) wydawanie oświadczeń o dostępie do drogi publicznej,
21) uzgadnianie lokalizacji budynków, ogrodzeń zjazdów, chodników, reklam, sieci i urządzeń technicznych.
4. WARUNKI PRACY:
1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2) praca wykonywana w biurze oraz w terenie;
3) bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
4) praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;
5) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,
drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzają-
cym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6% .
6. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko,
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie;
5) oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam
z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
6) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, są zobowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność;
7. DODATKOWE DOKUMENTY: kserokopie zakresów obowiązków, zaświadczenia z kursów, szkoleń,
posiadanych uprawnień, opinie itp.;
8. SKŁADANIE OFERT:
Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter), osobiście
lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„nabór na stanowisko ds. infrastruktury technicznej”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska
i adresu do korespondencji, w terminie do 31 maja 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz
aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy
przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.
Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15
ustawy o pracownikach samorządowych.
9. INFORMACJE DODATKOWE:
1) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osób
podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.
2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy,
niż 6 miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem.
Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia
pracownika;
2) planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2019r.;
3) informacji na temat naboru udziela Dorota Czyżak, nr telefonu 75 64 56 116;
4) Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia
terminu składania ofert pracy;

Burmistrz
Elżbieta Zakrzewska

Kowary, 17.05.2019r.

 

więcej informacji – Biuletyn informacji publicznejLINK
Skip to content