Nabór na stanowisko: podinspektor ds. kadr – Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12 listopada 2019r.

 

 

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
podinspektor ds. kadr

 

Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12 listopada 2019r.

 

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) co najmniej 3 lata stażu pracy, preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego;
7) doświadczenie w zakresie zadań wymienionych w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia;
8) umiejętność obsługi komputera;
9) znajomość przepisów prawa pracy, w tym samorządowego prawa pracy oraz przepisów dotyczących
wynagrodzeń pracowników samorządowych;
10) odpowiedzialność, zaangażowanie, dokładność;
11) zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa;
12) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji;

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) umiejętność posługiwania się systemem informacji prawnej;

3. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1) prowadzenie spraw w zakresie nawiązywania, rozwiązywania i przebiegu stosunku pracy
pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych zgodnie przepisami prawa
samorządowego i prawa pracy oraz przepisów wykonawczych;
2) przygotowywanie niezbędnych informacji do naliczenia wynagrodzeń pracowników;
3) obsługa systemu KADRY;
4) obsługa PUE-ZUS;
5) obsługa elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy;
6) ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
7) przeprowadzanie analiz wykorzystania czasu pracy;
8) organizowanie i prowadzenie naborów na stanowiska urzędnicze oraz przeprowadzanie służby
przygotowawczej pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
9) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen
kwalifikacyjnych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
10) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników, w tym prowadzenie rejestru;
11) sporządzanie sprawozdań statystycznych;
12) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach zatrudniania pracowników skierowanych
w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych i stażystów oraz opracowywanie wniosków;
13) współpraca przy opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych, tj. instrukcji, regulaminów;
14) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem naborów pracowników samorządowych,
prowadzenie dokumentacji;
15) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem służby przygotowawczej, prowadzenie
dokumentacji.
16) sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia dla
byłych pracowników, których dokumentacja znajduje się w archiwum Urzędu;
17) wydawanie odpisów z rejestru instytucji kultury;
18) prowadzenie rejestrów upoważnień i pełnomocnictw;

4. WARUNKI PRACY:
1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy;
2) praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
3) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
4) praca na parterze w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny, opisujący:
– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu
wymagań wobec kandydata na stanowisko,
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,
2) kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy w samorządzie terytorialnym
oraz posiadanie wymaganego doświadczenia: świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy
obowiązków, zaświadczenia z kursów, szkoleń, opinie itp. (dokumentem potwierdzającym staż pracy
nie jest umowa o pracę);
5) osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych, są obowiązane do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność;

 

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Link do oferty pracy (Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary)Link

 

Skip to content