Nabór na stanowisko: specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej

 

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a

specjalista ds. obsługi Rady Miejskiej

1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie co najmniej średnie ;

2) obywatelstwo polskie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6) co najmniej 3 lata stażu pracy;

7) doświadczenie w zakresie prowadzenia biura rady;

8) umiejętność obsługi komputera;

9) znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;

10) odpowiedzialność, zaangażowanie, dokładność;

11) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa;

12) komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji;

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) umiejętność posługiwania się systemem informacji prawnej oraz systemem do tworzenia aktów prawnych;

2) umiejętność obsługi systemu do rejestracji posiedzeń sesji;

3.OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) obsługa kancelaryjno- biurowa Rady Miejskiej i jej komisji, w tym:

-organizacyjne przygotowanie posiedzeń, opracowywanie materiałów obrad,

-uczestniczenie i obsługa posiedzeń sesyjnych rady,

-zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji,

-przyjmowanie korespondencji kierowanej do rady,

-czuwanie nad terminowością załatwiania spraw,

2) prowadzenie rejestru projektów uchwał rady i uchwał rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i wniosków radnych,

3) edycja uchwał, w tym przekazywanie uchwał do wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej a także przekazywanie uchwał do publikacji jeżeli wynika to z przepisów prawa oraz na tablicy ogłoszeń Rady Miejskiej,

4) prowadzenie rejestrów rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań Wojewody,

5) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej,

6) prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego,

7) czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji oraz interpelacji i wniosków radnych przez organy samorządowe instytucje i jednostki,

8) opracowywanie projektów planów pracy Rady Miejskiej, w tym programu działania rady na okres kadencji oraz rocznego planu pracy i informowania zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,

9) udział w opracowywaniu projektów uchwał rady, wniosków i opinii komisji,

10) organizacja i koordynowanie przeprowadzenia wyborów ławników,

11) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych i burmistrza,

12) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi oraz oświadczeniami o działalności gospodarczej, umowach cywilnoprawnych i zatrudnieniu pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz oświadczeniami majątkowymi osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną,

13) współpraca z Administratorem Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie wynikającym z ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o samorządzie gminnym i in.,

14) wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.

Link do oferty pracy (Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary)Link
Skip to content