Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania ściekami

Burmistrz Miasta Kowary przypomina, że w zakresie ochrony środowiska i ochrony czystości wód, swoje obowiązki, wynikające wprost z przepisów powszechnie obowiązujących (w tym z ustawy o ochronie środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innych), mają właściciele nieruchomości. Do obowiązków tych należy:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona (budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej to zadanie gminy), wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą odpowiednie wymagania),
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • posiadanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za usługi,
  • opróżnianie zbiorników z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania ich zawartości na powierzchnię terenu, przenikanie do gruntu, przelewanie do wód powierzchniowych (rzek) lub wprowadzania do kanalizacji deszczowej,
  • zlecanie kontroli obiektów budowlanych (zbiorników na nieczystości ciekłe, przydomowych oczyszczalni ścieków).

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane służące ochronie środowiska, a do takich należą zbiorniki bezodpływowe (szamba) i przydomowe oczyszczalnie ścieków, powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej:

  • co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.

Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Z kontroli powinien być sporządzony protokół, zawierający m.in. datę przeprowadzenia kontroli, numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę, oraz jej podpis, zakres kontroli, ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone itp. Kontrola stanu technicznego jest obowiązkiem właściciela bądź władającego instalacją (art. 138 Prawa ochrony środowiska).

Burmistrz Miasta Kowary uprzejmie informuje, że odnośnie kwalifikacji i uprawnień ustawodawca wskazał wprost, że kontrole, o których mowa powyżej, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Mając na uwadze brzmienie art. 62 ust. 4 pr. bud. należy wskazać, że kontrolę taką powinna przeprowadzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w myśl art. 13 ust. 4 pr. bud. oraz w ograniczonym zakresie w odniesieniu do obiektów wchodzących w zakres tych uprawnień zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b pr. bud. (uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych). Powyższe dotyczy zarówno czynności przeprowadzenia kontroli oraz sporządzenia i podpisania protokołu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób posiadających takie uprawnienia o kontakt z Urzędem Miejskim w Kowarach (tel. 75 64 39 231, Pan Zbigniew Klimek) w celu udostępnienia ich danych kontaktowych za pośrednictwem strony internetowej miasta, a tym samym ułatwienia i umożliwienia z nimi kontaktu właścicieli nieruchomości zobowiązanych do zlecenia kontroli stanu technicznego szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.  Do chwili obecnej swoje usługi w tym zakresie zaoferował Pan:

Paweł Nowacki nr tel. 662 863 608, nr uprawnienia: 149/79WMŁ

            Burmistrz Miasta Kowary, będący jednocześnie Organem Ochrony Środowiska jest uprawniony i zobowiązany do przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie realizowania w/w obowiązków przez właścicieli nieruchomości. Czynności kontrolne w tym zakresie będą przeprowadzali w 2024r. na terenie Kowar upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kowarach, którzy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska (art. 379) uprawnieni są do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

W sprawie tej należy podkreślić, że ścieki bytowe negatywnie wpływają na stan środowiska. Zawierają bowiem liczne substancje organiczne, mineralne, drobnoustroje (np. bakterie – bakterie grupy coli typu kałowego i bakterie grupy coli, wirusy, grzyby, protisty), pasożyty i ich jaja. Ścieki te, gdy przedostają się przez nieszczelne instalacje lub przez specjalnie wykonane przelewy, do głębszych warstw gleby, wód podziemnych, jak też powierzchniowych, powodują ich zanieczyszczenie oraz szybkie procesy eutrofizacji (masowego rozwoju glonów). Ale przede wszystkim należy podkreślić, że tego typu negatywne oddziaływanie na środowisko jest równoznaczne z negatywnym oddziaływaniem na zdrowie i życie ludzi, czyli nasze, mieszkańców Kowar.

Przypominam, że celem wspomnianych kontroli jest przede wszystkim uświadomienie i zmotywowanie tych właścicieli nieruchomości, którzy posiadają jeszcze szamba, do podłączenia swoich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (czyli do zrealizowania ich ustawowego obowiązku), a tych, którzy nie mają technicznych możliwości podłączenia się do sieci, do prowadzenia właściwej, zgodnej z prawem i wymogami ochrony środowiska, gospodarki ściekowej.

 

Skip to content