Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – referent ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a

stanowisko: referent ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie średnie i 2 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe;

2) obywatelstwo polskie;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nieposzlakowana opinia;

6) komunikatywność w mowie oraz piśmie, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

7) biegła obsługa systemów komputerowych.

2.WYMAGANIA DODATKOWE:

1) staż pracy w samorządzie terytorialnym na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań,

2) wiedza z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

3) znajomość specyfiki środowiska oraz potrzeb zamieszkujących w Kowarach mniejszości narodowych i etnicznych,

4) umiejętność pracy w zespole,

Więcej informacji znajduje się na stronie BIP pod linkiem

 

Skip to content