Otwarty nabór ofert na zgłaszanie się potencjalnych partnerów do projektu

Gmina Miejska Kowary jako parter Wiodący ogłasza otwarty nabór ofert na zgłaszanie się potencjalnych partnerów do projektu partnerskiego pt. roboczym „Centrum obsługi turystów przy ul. Dworcowej 8 w Kowarach”. Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, Muzeum Rzemiosła Kowar, Galerię Produktu Lokalnego oraz Poczekalni dla podróżnych poprzez przebudowę budynku byłego Dworca Kolejowego oraz zakup i montaż wyposażenia w tym budynku.

w rozumieniu art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027:
1) realizowany jest wspólnie przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
2) Realizowany jest na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Projekt partnerski zostanie zgłoszony przez gminę do Komitetu Sterującego ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) w ramach zgłaszania propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ)

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez produktu lokalnego i turystyki, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.
Deklarację partnerstwa o współpracy w/w projekcie należy zgłaszać w terminie do 26.03.2023 r.za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kowarach na adres poczty elektronicznej:

W razie pytań kontakt:
Anna Pyzik, Zastępca Naczelnika WRM ds. funduszy pomocowych i rozwoju,
tel. 75 64 56 115,

Skip to content