Pismo Burmistrza w sprawie braku możliwości zorganizowania w mieście Kowary wyborów na Prezydenta RP

Poniżej publikujemy treść pisma pani Burmistrz Miasta Kowary Elżbiety Zakrzewskiej do pana Sylwestra Marciniaka – Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 30 marca br. w sprawie braku możliwości zorganizowania w mieście Kowary w dniu 10 maja br. wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oto pełna treść pisma:

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 oraz wydaniem przez Ministra Zdrowia Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 491) oraz Rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 522), jako organ bezpośrednio odpowiedzialny za przeprowadzenie w Gminie Miejskiej Kowary czynności wynikających z kalendarza wyborczego wskazuję, iż w obecnych warunkach nie widzę możliwości zorganizowania w mieście Kowary wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mają zostać przeprowadzone w dniu 10 maja 2020 r. Stanowisko takie uzasadnione jest przede wszystkim dbałością o zdrowie i życie mieszkańców Miasta.

Zadania wynikające z kalendarza wyborczego, nie będą możliwe do zrealizowane, z uwagi na:

1) ograniczony dostęp interesantów do Urzędu Miejskiego w Kowarach, co utrudnia przyjmowanie zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych (OKW), oraz dodatkowo brak zainteresowania przez pełnomocników komitetów wyborczych, do zgłaszania kandydatów na członków OKW. Do dnia dzisiejszego w tutejszym organie nie zostało złożone żadne zgłoszenie na członka OKW przez pełnomocników komitetów wyborczych. Wpłynęło 21 zgłoszeń od osób fizycznych w ramach tzw. uzupełnienia przez komisarza wyborczego spośród wyborców;

2) brak możliwości przeprowadzenia bezpiecznych, niezagrażających życiu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych. Łączna liczba członków OKW w mieście Kowary, powołanych do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych w roku 2019 – wynosiła 71 osób;

3) brak procedur postępowania w przypadku potwierdzenia zarażenia koronawirusem w dniu wyborów, w obwodach odrębnych.
Gmina Kowary jest podzielona na 6 stałych obwodów głosowania oraz dodatkowo tworzone są, jak chociażby w ostatnich wyborach parlamentarnych w roku 2019, obwody odrębne, z tego: jeden w Domu Pomocy Społecznej oraz dwa w Szpitalach. Ludzie przebywający w tych placówkach, to ludzie schorowani, potrzebujący opieki, czasem całodobowej przy podstawowych czynnościach życiowych. Uzasadnione wątpliwości tutejszego organu budzi fakt, iż w przypadku stwierdzenia u któregoś z pacjentów zarażenia koronawirusem, wszystkie osoby przebywające w danym czasie w placówce zostaną objęte obowiązkową kwarantanną, to będzie dotyczyła ona również członków Obwodowej Komisji Wyborczej. Nie będzie wówczas możliwości przeprowadzenia rzetelnego, nie budzącego żądnych wątpliwości głosowania, sporządzenia i przekazaniem protokołu z wyników głosowania. Może to powodować uzasadnione wątpliwości co do wyników takiego głosowania, a w efekcie końcowych nawet złożenie protestów wyborczych.

4) brak możliwości bezpośredniego dotarcia do wyborców w celu sporządzenia aktów pełnomocnictwa w tym, min.: do osób odbywających obowiązkową kwarantannę;

5) zamknięcie placówek oświatowych ( szkoły, przedszkola) oraz innych budynków użyteczności publicznej – stanowiących siedziby obwodowych komisji wyborczych ( lokale wyborcze). Ich wykorzystanie w celach przeprowadzenia wyborów, w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii spowoduje konieczność dezynfekcji i ewentualnego kilkudniowego wyłączenia z funkcjonowania. Obecna sytuacja wyłącza praktycznie możliwość podejmowania takich działań ze względu na treść Rozporządzeń cytowanych na wstępie, ale również ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Nie budzi bowiem żadnych wątpliwości, iż stan epidemii i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorców a terenie Gminy Kowary ograniczą wpływy finansowe do budżetu.;

6) brak możliwości wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania – stawiennictwo dużej ilości zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia osób, w krótkim czasie przewidzianym na dokonanie tych czynności, może spowodować niezgodność z cytowanymi rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz narazić stawiających na zagrożenie życia i zdrowia, a co za tym idzie rozszerzenie się epidemii;

7) brak technicznych i finansowych możliwości zapewnienia członkom obwodowych komisji wyborczych oraz wyborcom podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym: odpowiedniej ilości środków indywidualnej ochrony typu: maski, rękawiczki, środki dezynfekujące, długopisy itp. Ceny takich środków ochrony, według ofert które wpływają do naszego Urzędu, wahają się np. dla maseczek ochronnych od 4,50 zł netto do 9,50 zł netto za sztukę, przy czym ich dostępność i możliwość dostarczenia też jest ograniczona. Środki przeznaczone w ramach dotacji na przeprowadzenie wyborów nie uwzględniają wydatków na środki ochrony indywidualnej dla członków obwodowych komisji wyborczych jak i wyborców. Kalkulacja kosztów w tym zakresie jest niewspółmierna i nieproporcjonalna w stosunku do zagrożeń wynikających z przeprowadzenia wyborów w planowanym przez ustawodawcę terminie. Podobne zagrożenia wiążą się z wydawaniem i sprawdzaniem samych kart do głosowania.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo i życie mieszkańców miasta Kowary, członków obwodowych komisji wyborczych oraz pracowników urzędu wykonujących czynności związane z przygotowaniem wyborów informuję, iż w obecnych warunkach nie widzę możliwości przeprowadzenia w mieście Kowary wyborów prezydenckich zaplanowanych na dzień 10 maja 2020 r. i apeluję o rozważenie możliwości aby wybory te zostały przeprowadzone w późniejszym terminie.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Pismo w formacie *.PDF

Skip to content