Informacja dotycząca prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Informacja dotycząca prac nad nowymi planami zagospodarowania przestrzennego

W związku z zamiarem przystąpienia do prac nad suikzp oraz mpzp. Burmistrz Miasta wraz z Radą Miejską, informują wszystkich zainteresowanych o możliwości przekształceniem swoich nieruchomości na inne niż obecnie obowiązujące zapisy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich obszarów położonych w jednostkach urbanistycznych Kowar.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzonej analizie pod względem formalnym, wniosek zostanie ujęty w procedurze dotyczącej zmiany suikzp oraz mpzp.

Wszystkich zainteresowanych możliwością złożenia wniosku o zmianę zapisów w/w opracowań prosimy o składanie wniosków w terminie do 31.08.2019.

Równocześnie informujemy o tym, że w wypadku wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku zmianie planu miejscowego, burmistrz miasta ma obowiązek pobrania opłaty. Nazywana jest ona rentą planistyczną lub opłatą planistyczną. Jej wysokość zależy od wzrostu wartości nieruchomości. Opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości (właściwą stawkę ustala rada gminy w danym planie). Właściciel jest zobowiązany do jej uiszczenia, jeśli sprzeda nieruchomość w okresie do 5 lat od dnia wejścia w życie planu.

Skip to content