Remont ulicy Bukowej w Kowarach

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Miejska Kowary otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektu pn.: „Remont ul. Bukowej w Kowarach w km 0+610,00 do 0+895,00 nawalne opady deszczu lipiec 2021 r.”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę stanu technicznego drogi i doprowadzenie do należytego stanu użytkowania poprzez wykonanie poboczy oraz odpowiedniego odwodnienia powierzchniowego podłużnego i poprzecznego.

Zadanie jest realizowane na obszarze zniszczonym i uszkodzonym w wyniku zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej (na podstawie Protokołu Komisji Wojewódzkiej szacowania klęsk żywiołowych na terenie gminy Kowary z dnia 07.09.2021 r.)

Planowany termin ukończenia inwestycji: listopad 2023 r.

Całkowita wartość zadania: 513 397,00 zł
Dofinansowanie: 308 038,20 zł
Wkład własny: 205 358,80 zł.

Skip to content