Wybory Parlamentarne 2023 Zasady umieszczania plakatów wyborczych

 

 

Informacja dla komitetów wyborczych dotycząca zasad umieszczania materiałów wyborczych na terenie Gminy Miejskiej Kowary w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1277 ze zm.) Kodeks wyborczy i art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.)                 o samorządzie gminnym określa się zasady umieszczania materiałów wyborczych.

 

Plakaty i hasła można wywieszać:

 

  • odpłatnie na słupach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Kultury w Kowarach po wcześniejszym uzyskaniu zgody od zarządzającego,
  • nieodpłatnie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Kowarach ustawionych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej,
  • na istniejących nośnikach reklamowych umieszczonych zgodnie z zasadami opisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i po uzyskaniu zgody właścicieli nośników,
  • na ścianach budynków, tablicach i ogrodzeniach wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu lub urządzenia.

 

Wieszania na wolnostojące nośnikach reklamowych oraz montowania na budynkach i obiektach materiałów wyborczych można dokonać po wcześniejszym:

 

  • uzyskaniu zgody Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze – jeśli jest to wymagane przez prawo,
  • uzyskaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego – w przypadku umieszczenia nośnika z plakatem w pasie drogowym.

 

Zgodnie z art 110 § 6 i 7 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są do usunięcia w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia materiałów wyborczych w obowiązującym terminie, burmistrz postanawia o ich usunięciu na koszt właściwych komitetów wyborczych.

 

Na terenie Gminy Miejskiej w Kowarach wprowadza się bezwzględny zakaz umieszczania plakatów i haseł wyborczych na słupach oświetleniowych stanowiących własność gminy oraz na znakach drogowych.

Skip to content