Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

SPRAWOZDANIE
Burmistrza Miasta Kowary z przeprowadzonych publicznych konsultacji
„Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.

Celem przeprowadzonych w dniach 24 października – 8 listopada 2019 r. publicznych konsultacji było poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami Uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 13 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Informacja o konsultacjach została opublikowana na stronie internetowej Miasta Kowary, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary i w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi i wnioski mogły do przedmiotowego projektu przesłać do dnia 8 listopada 2019 r. elektronicznie, listownie lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kowarach osobiście.

W wyznaczonym terminie konsultacji do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020” żaden reprezentant sektora NGO nie zgłosił uwag.

Powyższe sprawozdanie udostępnione będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowarach dla wszystkich zainteresowanych oraz opublikowane na stronie internetowej Miasta Kowary
i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kowary.

Skonsultowany PROGRAM WSPÓŁPRACY został przekazany Radzie Miejskiej w Kowarach, a sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej
w Kowarach w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Skan sprawozdania Burmistrza znajduje się na stronie: http://www.bip.kowary.pl/public/?id=102898

Skip to content