Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach

ZARZĄDZENIE NR 168/2019

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 29 października 2019 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kowarach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 z siedzibąw Kowarach ul. Henryka Sienkiewicza 9.

Więcej informacji na stronie BIP – link

Skip to content