Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kowary

na podstawie: art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z póź. zm.), § 1 pkt 3 załącznika nr 1 uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kowary z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020

zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Miejskiej Kowary
do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej
w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą
„Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja imprez sportowych
na terenie Gminy Miejskiej Kowary w roku 2020”.

W pracach komisji konkursowej może brać udział reprezentant organizacji, który spełnia łącznie następujące kryteria wynikające z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
1) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie;
2) w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
3) korzystają w pełni z praw publicznych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Skład komisji konkursowej powołuje Burmistrz Miasta Kowary.

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej do dnia 28 stycznia 2020 r. na druku dostępnym w załączniku. Wypełnione formularze zgłoszeniowe złożyć należy w Biura Obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach. Wszelkie dodatkowe informacje w tym zakresie udzielane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach przez Andrzeja Weinke (IT, przyziemie ratusza) lub pod tel. 75 64 56 111.

Burmistrz Miasta Kowary
Elżbieta Zakrzewska

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji [*.pdf]

Skip to content