Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027

Komitet Sterujący ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (KS ZIT AJ) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027 (Strategia ZIT AJ).

Prosimy o zapoznanie się z zasadami naboru, które są do pobrania pod linkiem: Zasady naboru propozycji projektów do Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029

Załączniki do Zasad naboru:
Zał. 1. – Formularz propozycji projektu do Strategii ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029
Zał. 2. – Lista adresów e-mail do składania propozycji projektów
Zał. 3. – Lista celów i działań do Strategii ZIT AJ 2021-2029
Zał. 4. – Lista koncepcji projektów aglomeracyjnych ZIT AJ
Zał. 5. – Linia demarkacyjna. Podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu 01.03.2023 r. i zakończy się w dniu 26.03.2023 r.

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Propozycje projektów z terenu Gminy Miejskiej KOWARY należy zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Kowarach na adres poczty elektronicznej: . W przypadku projektów partnerskich należy wybrać gminę, na terenie której wydatkowana będzie największa wartość budżetu propozycji projektu i zgłosić propozycję projektu za pośrednictwem właściwego Urzędu Gminy.

Skip to content