Nabór na stanowisko: inspektor do spraw kontroli – przedłużenie oferty

 

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH,

58-530 KOWARY, UL. 1 MAJA

NA STANOWISKO: INSPEKTOR DS. KONTROLI


1.WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) obywatelstwo polskie;

2) co najmniej 3 letni staż pracy, w tym 2 lata pracy w kontroli finansowej albo skarbowej lub na stanowisku o zakresie zadań zbliżonym do wymienionych w punkcie 3;

3) wykształcenie wyższe II stopnia – ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, prawo,administracja i pokrewne;

4) znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości (ustawa o rachunkowości), finansów publicznych(ustawa o finansach publicznych), ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych (ustawa Prawo zamówień publicznych), prawa handlowego (ustawa Kodeks spółek handlowych) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;

5) znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego – Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7) nieposzlakowana opinia;8)brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

Więcej informacji pod linkiem:

Skip to content