Nabór na stanowisko: podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Kowary

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH,
58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a
stanowisko: podinspektor ds. księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1) wykształcenie wyższe;
2) co najmniej 2 lata stażu pracy – preferowane w samorządzie terytorialnym;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

1) znajomość przepisów z zakresu administracji publicznej, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, o sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług;

2) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania i organizacji pracy, nastawienie na samorozwój;

3) biegła znajomość obsługi komputera (znajomość programów księgowości budżetowej, Windows, OpenOffice lub Microsoft Office) i zdolność do obsługi wewnętrznych systemów informatycznych.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Miasta Kowary pod linkiem

Skip to content