Nabór na stanowisko:ds. funduszy pomocowych i rozwoju

Burmistrz Miasta Kowary
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIEJSKIM W KOWARACH, 58-530 KOWARY, ul. 1 Maja 1a stanowisko: specjalista ds. funduszy pomocowych i rozwoju

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)  wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe;

2)  obywatelstwo polskie;

3)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)  nieposzlakowana opinia;

6)  posiadanie umiejętności obsługi komputera;

7)  komunikatywność, rzetelność, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odporność na stres, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy;

 1. MILE WIDZIANE:

1)  doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pomocowych;

2)  doświadczenie w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku;

OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1)  pozyskiwanie informacji o możliwych do uzyskania środkach finansowych z funduszy unijnych

i krajowych w zakresie działań związanych z rozwojem turystycznym, infrastrukturalnym (mała architektura) oraz z dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary,

2)  przygotowywanie i występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w sprawie akceptacji propozycji projektowych ze wsparciem ze środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł,

3)  wnioskowanie o środki zewnętrzne dla UM w zakresie działań związanych z rozwojem turystycznym, infrastrukturalnym (mała architektura) oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary,

4)  współpraca z organizacjami lokalnymi w zakresie inicjowania i opracowywania wspólnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie działań o charakterze turystycznym, infrastrukturalnym (mała architektura) oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary,

5)  bieżąca sprawozdawczość, rozliczanie i pomoc przy realizacji projektów związanych zrozwojem turystycznym, infrastrukturalnym (mała architektura) oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary,

6)  inicjowanie działań naprawczych (mała architektura) w okresie obowiązkowej trwałości realizowanych projektów,

7)  sprawozdawczość realizowanych projektów w okresie ich obowiązkowej trwałości,

8)  współpraca z pracownikami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania programów rozwoju miasta i wieloletnich planów rozwoju lokalnego,

9)  współpraca z pracownikami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania budżetu i wieloletniego planu finansowego Gminy Miejskiej Kowary.

 1. WARUNKI PRACY:

1)  praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy (40 godzin tygo- dniowo);

2)  praca wykonywana głównie w biurze;

3)  praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4)  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, użytkowanie sprzętu biurowego

(komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

 1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6% .
 2. WYMAGANE DOKUMENTY:

1)  list motywacyjny, opisujący:

– powody, dla których kandydat ubiega się o stanowisko,
– dotychczasowe doświadczenie w pracy zawodowej i aktualną sytuację zawodową,
– inne informacje uzasadniające przekonanie kandydata o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu

wymagań wobec kandydata na stanowisko,
– własne oczekiwania, jakie kandydat wiąże z tym stanowiskiem pracy,

2)  kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.kowary.pl zakładka oferty pracy);

3)  kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

4)  kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie, ewentualnie inne

dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy;

5)  osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy opracownikach samorządowych, są zobowiązane do złożenia kopii dokumentu

potwierdzającego niepełnosprawność;

 1. DODATKOWE DOKUMENTY: kserokopie zakresów obowiązków, zaświadczenia z kursów, szkoleń, posiadanych uprawnień, opinie itp.;
 2. SKŁADANIE OFERT:
  Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach, pok. nr 1 (parter), osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy i rozwoju”, z podaniem na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, w terminie do 25 września 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).
  Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
  Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. INFORMACJE DODA TKOWE:

1)  pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, z zastrzeżeniem, iż w przypadku

osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy, niż 6miesięcy. W tym czasie organizuje się służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika;

2)  planowany termin zatrudnienia: październik 2019r.;

3)  informacji na temat naboru udziela Dorota Czyżak, nr telefonu 75 64 56 116;

4)  Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz

przedłużenia terminu składania ofert pracy;

 

 

Kowary, 05.09.2019r.
Burmistrz Miasta Kowary

Elżbieta Zakrzewska

Treść ogłoszenia (Biuletyn Informacji Publicznej)LINK

Skip to content