Ogłoszenia I przetargu ofertowego na sprzedaż skutera śnieżnego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż skutera śnieżnego
Burmistrz Miasta Kowary

ogłasza I przetarg ofertowy na sprzedaż skutera śnieżnego

Treść ogłoszenia (Biuletyn Informacji Publicznej)LINK

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Gmina Miejska Kowary
ul. 1-go Maja 1A
58-530 Kowary
NIP 611-00-04-982

2. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem:
marka/model skutera: skuter śnieżny ALPINE SHERPA 122
nr rejestracyjny: nie rejestrowany
rok produkcji 2005
numer identyfikacyjny VIN 6141
pojemność/moc silnika: 1360 cm3/55KW (75KM)
rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym
rodzaj pojazdu – transportowy
liczba suwów 2
liczba cylindrów 4
wskazanie drogomierza 534 km
okres eksploatacji pojazdu 169 mies. 05.05.15-19.06.18

3. Wartość pojazdu:
Cena wywoławcza pojazdu wynosi: 20.700,00 zł brutto

4. Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium w wysokości 2.000,00
złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
Wadium należy wpłacić najpóźniej w przeddzień przetargu do godziny 14.00 przelewem na konto:
PKO Bank Polski S.A. Oddział Jelenia Góra 08 1020 2124 0000 8002 0011 1641 z dopiskiem
“Wadium przetargowe na zakup skutera śnieżnego”.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra.
Pozostałym uczestnikom, które wpłaciły wadium na konto zostanie ono zwrócone w terminie 5 dni
od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku
uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał.

5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej musi zawierać:
a) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedziby oferenta, telefon,
fax, e-mail, NIP, REGON,
b) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny
wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przeprowadzenia przetargu ofertowego na
sprzedaż skutera śnieżnego będącego mieniem Gminy Miejskiej w Kowarach, ze stanem
technicznym przedmiotu przetargu oraz projektem umowy (wzór oświadczenia stanowi stanowi
załącznik nr 1 do w/w Regulaminu).
Id: 394C91EE-1368-442B-A106-C53900497A65. Podpisany Strona 1
d) kopię dowodu wpłaty wadium.
e) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
7) oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

6. Warunki odrzucenia oferty:
Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
b)w przypadku braku uiszczenia wadium.

7. Inne informacje:
a) wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, w przypadku zaoferowania takiej samej
ceny przez więcej niż jednego oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej licytacji, aż
do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę,
b) nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez sprzedającego w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży skutera,
c) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty wpłaty
na koncie Gminy Kowary,
d) nabywca pojazdu ponosi wszelkie koszty w związku z jego nabyciem.
e) Gmina Kowary nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu
skutera i zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „OFERTA PRZETARGOWA NA
ZAKUP SKUTERA ŚNIEŻNEGO” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kowarach
przy ulicy 1-go Maja 1A, 58-530 Kowary, pok. nr 1, budynek A do dnia 07 października 2019 do
godziny 09.45, Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

9. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 października 2019 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w
Kowarach przy ulicy 1-go Maja 1A w Sali Rajców na I piętrze, budynek A.

10. Miejsce i termin w którym można obejrzeć skuter będący przedmiotem umowy:
Skuter będący przedmiotem przetargu można oglądać na terenie Miejskiej Służby Ratowniczej w
Kowarach, ul. Zamkowa 2A od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu. Szczegółowych informacji udziela Pan Stanisław Krasuski Naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta, tel. 75 6456110, e-mail: s oraz Pani
Paulina Gierałt, e-mail:

Skip to content