Nowy projekt ze środków UE w Szkole Podstawowej nr 3 w Kowarach

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Józefa Gielniaka za pośrednictwem Fundacji Edukacji Przedszkolnej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach”.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. Całkowita wartość projektu wynosi: 419 183,97 zł. Kwota dofinansowania: 392 239,97 zł.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Powyższe zadania realizowane będą przez niniejszy projekt poprzez realizację zajęć edukacyjnych z zakresu języków obcych, matematyczno – przyrodniczych oraz informatycznych. Zajęcia prowadzone metodą eksperymentu pozwolą rozwijać kreatywności i umiejętność uczenia się przez nabywanie świadomości uczenia. Poprzez udział w zajęciach i wyjazdach uczniowie poznają swoje mocne strony, talenty, predyspozycje; wierząc w siebie będą lepiej zmotywowani do nauki a finalnie do podjęcia pracy, przyjmą postawy aktywne, pozytywne. Nauczyciele polepszą swój warsztat pracy, nabędą kompetencje do efektywniejszego nauczania, lepiej przygotują uczniów do kolejnych etapów edukacji.

W ramach projektu szkoła wyposażona zostanie w:
–  sprzęt TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne)
– wyposażenie sali komputerowej
– wyposażenie pracowni geograficznej

W ramach projektu realizowane będą zajęcia:
– dydaktyczno wyrównawcze
– warsztaty przedsiębiorczości
– rajdy i wycieczki eksploracyjno – badawcze

Skip to content