Zapraszamy do projektu organizowanego przez Fundację Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju oraz Agencja Inicjatyw Szkoleniowych


Zapraszamy do projektu organizowanego

przez Fundację Edukacji Obywatelskiej i Rozwoju oraz Agencja Inicjatyw Szkoleniowych :

„Zawsze wierz w Siebie!”

 

Od dnia 01.08.2019 Fundacja EOiR oraz AIS ” rozpoczęły  realizację projektu  pt.  „Zawsze wierz w Siebie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno – zawodowych 15 osób (9K, 6M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, którym do aktywizacji zawodowej  niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym  zamieszkujące powiat jeleniogórskiego, gminy: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica.

 

 1. UCZESTNICZKĄ/UCZESTNIKIEM PROJEKTU MOŻE ZOSTAĆ OSOBA SPEŁNIAJĄCA NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:
 • zamieszkuje teren: powiatu jeleniogórskiego w tym 50% uczestników zamieszkałych na terenie objętym programem rewitalizacji;
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osobą bezrobotną lub osobą bierną wymagającą aktywizacji społeczno – zawodowej i spełnia co najmniej jedną z poniższych przesłanek wykluczenia społecznego:
 1. a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 2. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
 3. c) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375)
  d) osoby korzystające z PO PŻ.

Okres rekrutacji od VIII.2019r.  do IX.2019 r. decyduje kolejność zgłoszeń oraz zastrzega się możliwość skrócenia okresu rekrutacji

 1. FORMY WSPARCIA:
 2. I Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym  – Poradnictwo psychologiczne – Spotkania realizowane przez Psychologa, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu..
 3. II Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym -Poradnictwo prawne – indywidualne konsultacje z prawnikiem Spotkania realizowane przez Prawnika, wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu.
 4. III Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze społecznym – Trening kompetencji i umiejętności społecznych – wsparcie grupowe w wymiarze 40h wsparcie dopasowane do potrzeb i oczekiwań Uczestników/Uczestniczek projektu. Oraz zgodnie ze ścieżką reintegracji zawodowo – społecznej.
 5. IV Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
  • Poradnictwo zawodowe będzie dostosowane  do specyficznych potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego uczestników projektu.
  • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 6. V Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym –  Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych  lub umiejętności pożądanych na rynku pracy – zapewnienie wsparcia  uczestnikom projektu w tym  zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie  : 1. ECDL Standard, 2. Ogrodnik terenów zielonych – branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy zidentyfikowane na podstawie ogólnodostępnych danych. W ramach zadania zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz wypłata stypendium szkoleniowego w wysokości 6,78 zł za 1h (kwota netto)
 7. VI Forma wsparcia: Aktywna integracja o charakterze zawodowym- Staże zawodowe dla 7 uczestników
  • Czas realizacji staży: 4 m-ce, 5 dni x 8 godz./dzień., w przypadku niepełnosprawnych do 7h/dzień. Staże/praktyki zawodowe zapewnią zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie zgodnym z IPD oraz branż, w których wykonuje się zawody wynikające z potrzeb lokalnego rynku pracy. W ramach zadania zapewniony zwrot kosztów dojazdu, koszt badań lekarskich, ubezpieczenie NNW oraz wypłata stypendium stażowe w wysokości 1006,18 zł (netto na rękę)
  • Dla Pracodawców przyjmujących na staż Wnioskodawca zapewnił: Refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty – 250,00 zł/m-c:\
  • Refundację wydatków związanych z odbywaniem stażu ( koszty wyposażenia stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla stażysty, koszty eksploatacji, materiałów  i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp. dla  7 podmiotów/osób. Refundacja dokonywana będzie na podstawie złożonego wniosku przez Pracodawcę wraz z załącznikami tj. faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty w terminie do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku.
 8. IX Aktywna integracja o charakterze zawodowym – Zatrudnienie subsydiowane dla 8 uczestników– refundacja wynagrodzenia brutto w wysokości 2653,43 zł  przez okres 6 miesięcy zatrudnionego uczestnika projektu

Zapraszamy do kontaktu:

Andrzej Świerszczewicz tel.  534840534    Marcin Sobaszek   tel . 501411199

 

Treść ogłoszenia (Plik PDF)LINK

 

Skip to content